Where to stay

Hostel in Vologda.
Hotel in Vologda.
Hostel in Vologda.
Camping on the 1st kilometer of the road "Totma - Nyuksenitsa - Veliky Ustyug".
Hotel in Cherepovets.
Hotel in Vologda.
Hotel in Cherepovets.
Hotel in Cherepovets.
Hotel in Vologda.
Hotel in Vologda.
Hostel in Vologda.
Hotel in Cherepovets.