"Angliter" hotel

Hotel in Vologda.

Address: Vologda, 23 Lermontova street
Phone: +7 (8172) 76-24-36, 72-16-87
39.895338083705, 59.219297997529