"Arm Premier Hotel" hotel

Hotel in Cherepovets.

Address: Cherepovets, 45 "A" Severnoye road
Phone: (8202) 29-10-99, 29-73-52
37.939568964049, 59.150711638879